Wygrane sprawy

ING Bank Śląski S.A


I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrok z dnia 5.10.2020r.  sygn. akt: II C 448/19,ustalono nieważność umowy kredytu, zasądzono na rzecz Powodów kwotę 357.094,74 zł z odsetkami od dnia 22 listopada 2019 r. do dnia zapłaty, zasądzono od Banku kwotę 11.851zł tytułem zwrotu kosztów postępowania,

II INSTANCJA

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrok zdnia 13.12.2021 r. sygn. akt: I ACa 110/21 oddalono w całości apelację Banku zasądzono od Banku8.100 złotychz tytułu kosztów postępowania apelacyjnego.

I INSTANCJA

Sąd Rejonowy Wschód w Katowicach wyrok z dnia 23.06.2021r. sygn. akt: II C 2822/18 zasądzono na rzecz Kredytobiorcy kwotę 38.308,76 zł z odsetkami od 23.06.2021zł do dnia zapłaty, zasądzono od Banku kwotę 6.417 ł tytułem kosztów postępowania.

 

Getin Noble Bank S.A.


I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrok z dnia 27.02.2020r. sygn.. akt: II C 279/18, ustalono nieważność umowy kredytu, zasądzono od Banku kwotę 9217zł tytułem zwrotu kosztów postępowania

II INSTANCJA

Sąd Apelacyjny  w Katowicach wyrok z dnia 6.10.2021 r. sygn. akt: IACa 572/20 oddalono w całości apelację Banku, zasądzonood Banku 8.00 złotych z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego.

I INSTANCJA
Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie wyrok z dnia 09.06.2020 sygn. akt: I C 3485/17
zasądzono na rzecz Kredytobiorcy kwotę 53.037,18 złotych wraz z odsetkami od dnia 15 lutego 2018roku do dnia zapłaty, zasądzono od Banku kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

I INSTANCJA

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie wyrok z dnia 30.12.2020 r. sygn. akt:  I C 972/18 zasądzono na rzecz Kredytobiorców kwotę 48.557,79 złwraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13.03.2018 r. do dnia zapłaty, zasądzono od Banku kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II INSTANCJA

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok z dnia 10 czerwca 2022 r. sygn. akt: V Ca421/21 oddalono apelację Banku w całości, zasądzono od Banku kwotę 1.800 zł tytułem kosztów postępowania odwoławczego .

I INSTANCJA

Sąd Rejonowy Warszawa- Wola wyrok z dnia 29.12.2020r. sygn.akt:  I C 2096/18 ustalenie nieważności umowy kredytu, zasądzono od Banku kwoty 6.417 zł tytułem kosztów postępowania.

II INSTANCJA
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok z dnia 26.10.2022r. sygn. akt: V Ca 524/21
oddalono apelację w całości zasądzono od Banku kwotę 2.700 zł tytułem kosztów postępowania odwoławczego

I INSTANCJA

Sąd Rejonowy Warszawa Wola  w Warszawie wyrok z dnia 24.09.2021sygn. I C 1734/18 zasądzono na rzecz Kredytobiorców kwotę 16.273,00 CHF wraz z odsetkami od 2.06.2021, zasądzono od Banku kwotę 6.400 zł tytułem kosztów postępowania.

I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w  Warszawie wyrok z dnia  1.12.2021 r. sygn. akt: XXV C 2391/17 ustalono nieważność umowy kredytu, zasądzono na rzecz Kredytobiorców kwotę 206.862,95 zł z odsetkami od dnia 1.06.2018r. do dnia22.07.2021r. z zastrzeżeniem, że spełnienie świadczeń powinno nastąpić za jednoczesną zapłatą przez Kredytobiorców na rzecz Getin Noble Banku kwoty 290.500 zł albo zabezpieczeniem roszczenia Getin Noble Banku o zapłatę tej kwoty ( uwzględniono zarzut zatrzymania Banku), zasądzono od Banku kwotę 11.834 zł tytułem kosztów postępowania.
KANCELARIA ZŁOŻYŁA APELACJĘ CO DO UWZGLĘDNIONEGO ZARZUTU ZATRZYMANIA

I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w Warszawa wyrok z dnia 19 stycznia 2022 r. Sygn. akt XXV C 533/19 oddalono powództwo Kredytobiorcy z uwagi na uznanie go jako przedsiębiorcy , zasądzono na rzecz Banku kwotę 10.817 zł kosztów postępowania.
Z WNIESIENIA APELACJI ZREZYGNOWAŁ KLIENT

I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrok z dnia 10 lutego 2022 r. sygn. akt:  I C 720/21 ustalono nieważność umowy, zasądzono na rzecz Kredytobiorcy kwotę 24.838,16 zł i 2.640,86 CHF z  odsetkami od dnia 10 lutego 2022 roku, zasądzono od Banku kwotę 6.434 zł tytułem kosztów postępowania.

I INSTANCJA
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok z dnia 16.11.2022r. sygn akt: XXIV C 2642/20 ustalono nieważność umowy, zasądzono na rzecz Kredytobiorcy kwotę 84.576,02 zł wraz z odsetkami
zasądzono od Banku koszty procesu pozostawiając je go wyliczenia referendarzowi.

I INSTANCJA
Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok z dnia 16.12.2022r. sygn. akt: XXVIII C 3149/21 ustalono nieważność umowy,  zasądzono na rzecz Kredytobiorcy 921.544,09 zł, dla drugiego kwotę 578.601,76 zł zasądzono od Banku koszty procesu pozostawiając je do wyliczenia referendarzowi

Bank BPH S.A


( klient był pozwany przez Bank) I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrok z dnia 31.07.2020r. sygn. akt: I C 649/18 oddalono powództwo Banku w całości, zasądzonood Banku kwotę 10.851zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II INSTANCJA

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrok z dnia  16.02.2022 r. sygn. akt: I ACa 789/20 oddalono apelację Banku zasądzonood Banku 8.100 zł z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego.

( klient był pozwany przez Bank) I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok z dnia 11.09.2019r. sygn. akt: IV C 49/19 uwzględniono pozew Banku i zasądzono od kredytobiorców kwotę 49639,49 CHF , a także obciążono kredytobiorców kwotą 14.166,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania KANCELARIA ZŁOŻYŁA APELACJĘ.

II INSTANCJA

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrok z dnia 03.06.2020r. sygn. akt: V ACa 755/19 oddalono powództwo Banku w całości, zasądzono od Banku kwotę 5.242 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

I INSTANCJA

Sąd Okręgowy  w Gdańsku wyrok z dnia 14.05.2021 r. sygn. akt: I C 958/17, Zasądzono na rzecz Kredytobiorcy kwotę 75.438,39 zł wraz z odsetkami od dnia 21.11.2017r. do dnia zapłaty, zasądzono od Banku kwotę 6.417 zł tytułem kosztów postępowania.

II INSTANCJA

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrok z dnia 9.11.2021 r. sygn. akt: I ACa 822/21 oddalono apelację Banku w całości, zasądzono od Banku 4.050 zł tytułem kosztów postępowania odwoławczego.

I INSTANCJA

Sąd Rejonowy Warszawa Wola wyrok z dnia 16.07.2021r. sygn. akt: I C 1761/18 zasądzono na rzecz Kredytobiorcy kwotę 11.946,42 zł z odsetkami od dnia 30.04.2018r., zasądzono od Banku kwotę 4.215 zł tytułem kosztów postępowania.

I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w  Warszawie wyrok z dnia 21.01.2022 roku sygn. akt XV C 915/18 ustalono nieważność umowy kredytu, zasądzono na rzecz Kredytobiorcy kwotę 688.039,70 zł oraz 2.468,09 CHF z odsetkami , zasądzono od Banku koszty zastępstwa pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi.

I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrok z dnia  15.12.2021 r. Sygn. akt: I C 192/20 ustalono nieważność umowy, zasądzono na rzecz Kredytobiorcy kwotę 220.601,71 zł z odsetkami od dnia 01.09.2021r.,
zasądzono od Banku kwotę 11.834 zł tytułem kosztów postępowania.

I INSTANCJA

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku wyrok z dnia 15.07.2022r. Sygn. akt I C 1395/18 zasądzono na rzecz Kredytobiorcy kwoty 64.652,34 zł z odsetkami od dnia 05.06.2018r., zasądzono od Banku kwoty 6.417 zł tytułem kosztów postępowania.

I INSTANCJA
Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrok z dnia 24.01.2022r. sygn. akt; XV 915/18
zasądzono na rzecz Kredytobiorców kwotę 688.039,70 PLN i 2.468,09 CHF z odsetkami
zasądzono od Banku koszty zastępstwa pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi.

II INSTANCJA
Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrok z dnia 19.09.2022r. sygn. akt: V ACa 411/22
oddalono apelację Banku zasądzono od Banku 8.100 zł tytułem kosztów postępowania odwoławczego.

Raiffeisen Bank Polska


I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok z dnia 21.09.2020r. sygn. akt: XXV C 2906/18, zasądzono na rzecz Powoda kwotę 18.287,37 CHF wraz zodsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 maja 2019 roku do dnia zapłaty, zasądzono od Banku kwotę 7.258 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

II INSTANCJA

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrok z dnia 29.06.2022r. sygn. akt: VI ACa966/20 oddalono apelację Banku, zasądzono od Banku kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego .

I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok z dnia 28.09.2020r.  sygn.. akt: XXV C 1074/19, zasądzono na rzecz Powodów kwotę 577,16 zł i 76.252,83 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 17 lipca 2018 roku do dnia zapłaty; koszty postępowania zniesiono wzajemnie.

II INSTANCJA

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrok z dnia 28.07.2022r. sygn. akt: VI ACa 42/21 zmieniono jedynie okres naliczania odsetek- od dnia 11.08.2020r. do dnia zapłaty zasądzono od Banku kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok z dnia  13.07.2021r. sygn. akt: XXV C 2800/18 zasądzono na rzecz Kredytobiorców kwotę 48.732,10 zł i 27.775,94 CHF z odsetkami od 22.05.2019r. zasądzono od Banku kwotę 6.400 zł tytułem kosztów postępowania.

II INSTANCJA

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrok z dnia 27.01.2023r. sygn. akt: VI ACa 830/21
uchylił punkt zasądzający dl Kredytobiorców kwoty kredytu, zostawił ustalenie nieważności
zniesiono koszty postępowania apelacyjnego

I INSTANCJA

Sąd Okręgowy  w Warszawie wyrok z dnia  8.03.2022 r. sygn. akt: I C 2769/20 zasądzono na rzecz kredytobiorców kwotę 198.966,57 zł wraz z odsetkami ustawowymi, zasądzono od Banku kwotę 6.434 zł tytułem kosztów postępowania.

Bank Ochrony Środowiska S.A


I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok z dnia 08.10.2020r. sygn. akt:  XXV 493/20, ustalono nieważność umowy kredytu, zasądzono od Banku kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania,

II INSTANCJA

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrok z dnia 17.03.2022r. sygn.. akt: VI ACa 966/20, oddalono apelację Banku w całości, zasądzono od Banku kwotę 8.100 zł tytułem kosztów postępowania odwoławczego .

 mBank S.A


I INSTANCJA
Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wyrok z dnia 15.01.2019 r. sygn. akt: I C 318/18 oddalono powództwo Kredytobiorcy Zasądzono na rzecz Banku koszty postępowania pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi KANCELARIA ZŁOŻYŁA APELACJĘ

I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok z dnia  4.03.2022 r. sygn. akt: II C 623/18 oddalono powództwo Kredytobiorcy Zasądzono na rzecz Banku koszty postępowania pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi KANCELARIA ZŁOŻYŁA APELACJĘ

(klient był pozwany przez Bank) I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrok z dnia 28.01.2022 r. sygn. akt: I C 25/20 oddalono powództwo Banku w całości, zasądzono od Banku kwotę 5.417zł tytułem kosztów postępowania.

I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok z dnia 18.03.2022r. sygn. akt: XXVIII C 1398/21 ustalenie nieważności umowy, zasądzono na rzecz Kredytobiorców kwotę 118 890,75 zł i 29 941,70 CHF wraz z odsetkami, zasądzono od Banku koszty postępowania pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi.

I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrok z dnia 22.08.2022r. sygn. akt: I C 276/21 ustalenie nieważności umowy, zasądzono na rzecz Kredytobiorców kwotę 736.656,20 zł wraz z odsetkami, zasądzono od Banku kwotę 11.834 koszty postępowania 

Santander Bank


I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w Katowicach wyrok z dnia  22.12.2020 sygn. I C 711/18, ustalono nieważność umowy kredytu, zasądzono od Banku kwotę 16.051 zł tytułem kosztów postępowania.

II INSTANCJA

Sąd Apelacyjnyw Katowicach wyrok z dnia 4.03.2022 r. sygn. I ACa 135/21 oddalono apelację Banku w całości, zasądzono od Banku kwotę 8.100 zł tytułem kosztów postępowania odwoławczego .

I INSTANCJA
Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście wyrok z dnia 30.08.2022r. sygn.. akt: VIII 1067/18
zasądzono na rzecz Kredytobiorcy kwotę 40.095,92 zł z odsetkami zasądzono od Banku kwotę 5.367 zł tytułem kosztów postępowania

 

I INSTANCJIA

Sąd Okręgowy w Warszawie  wyrok z dnia 08.12.2022r. sygn. akt: XXV C 1800/18 ustalono nieważność umowy zasądzono na rzecz Kredytobiorców kwotę 76 082,72zł z odsetkami od 17.10.2018r. do dnia zapłaty i kwotę 44 397,90 CHF z odsetkami od dnia 07.12.2021r. do dnia zapłaty zasądzono od Banku koszty zastępstwa procesowego pozostawiając wyliczenie referendarzowi

Bank Polska Kasa Opieki S.A


I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok z dnia 22.01.2021 r. sygn.akt: XXIV C 2433/20, zasądzono na rzecz Kredytobiorcy kwotę 99.585,02 zł z odsetkami od 18.11.2018 r. do dnia zapłaty, zasądzono od Banku koszty postępowania pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi.

SKARGA KASACYJNA I CSK 4495/22
Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej Banku do rozpoznania 

II INSTANCJA

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrok z dnia 3.03.2022 r. sygn. akt I ACa 293/21 zmieniono jedynie odsetki liczone od dnia 25.09.2020r., zasądzono od Banku kwotę 4.050 zł tytułem kosztów postępowania odwoławczego.

I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w  Gliwicach wyrok z dnia 3.12.2021 r. sygn. akt: I C 531/20 ustalenie nieważności umowy kredytu, zasądzono na rzecz Kredytobiorców kwotę 201.585,29zł oraz 16.025,88CHF z odsetkami od dnia 3 grudnia 2021r., zasądzono od Banku 11.800 zł kosztów postępowania.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A


I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w  Warszawie wyrok z dnia 29.06.2022 r. sygn. akt: XXVIII C 2180/21 ustalenie nieważności umowy kredytu,
zasądzono na rzecz Kredytobiorcy kwoty 293.083,07 zł z odsetkami od dnia 26.01.2022r., zasądzono od Banku kosztów postępowania pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi.

I INSTANCJA
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wyrok z dnia 07.09.2022r. sygn. Akt: I C 208/19 ustalenie nieważności umowy kredytu, zasądzenie na rzecz Kredytobiorcy kwoty 199.173,46 zł oraz 53.929,45 CHF wraz z odsetkami zasądzono od Banku 13.334 zł kosztów postępowania

 

I INSTANCJIA

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok z dnia 24.11.2022r. sygn akt: IV C 432/20 ustalenie nieważność umowy kredytu
– zasądzenie na rzecz Kredytobiorcy kwotę 368.091,67 zł z odsetkami od 24.02.2020r. do dnia zapłaty
– zasądzenie od Banku kwotę 11.817 zł kosztów procesu z odsetkami liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku

Bank Millennium S.A


I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok z dnia 27.10.2022r. sygn.. akt: XXIV C 1099/18
ustalenie nieważności umowy kredytu zasądzono na rzecz Kredytobiorcy kwoty 137 339,02 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 13 listopada 2021 roku do dnia zapłaty zasądzono od Banku kosztów postępowania do wyliczenia przez referendarza


DEUTSCHE BANK

I INSTANCJA

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrok z dnia 17.11.2022r. sygn. akt: I C 841/17  Ustalenie nieważności umowy kredytu zasądzono na rzecz kredytobiorców kwotę 618.972,63 zł oraz 3.866,40 CHF wraz z odsetkami zasądzono od Banku koszty postępowania pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi

Misja Firmy

Każdego dnia tworzymy rozwiązania prawne, ułatwiające życie naszym klientom. Pomagamy w rozwiązaniu problemów prawnych, równocześnie stale dbając i rozwijając zespół naszych specjalistów. Budujemy kancelarię składającą się z odpowiedzialnego zespołu. Wykorzystując wiedzę prawniczą zmieniamy lokalną społeczność.

Wypełnij Formularz

    „Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Prawna eMediator Legal Bratek Świderska sp.k., z siedzibą w Gliwicach ul. Dunikowskiego 10, 44-100 Gliwice, KRS 0000718945, NIP 631278442, adres e-mail: kancelaria@emediatorlegal.pl tel. 32 706 10 15. Zdaję sobie sprawę, że klikając przycisk „Wyślij wiadomość” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Kancelarię wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na moje zgłoszenie. Podanie moich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na pytanie. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności https://emediatorlegal.pl/polityka-prywatnosci/